Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

Madde 1.1 - Kullanıcı: www.enerakademi.com sitesine üye olan ve www.enerakademi.com adresinde sunulan eğitimlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişiler.

Madde 1.2 - Alıcı: www.enerakademi.com adresinde sunulan eğitimlere katılmak amacıyla ENER AKADEMİ tarafından satışa arz edilen eğitimleri satın alan kullanıcı.

Madde 1.3 - Site: www.enerakademi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Madde 1.4 - ENER AKADEMİ Eğitimleri: Site içerisinde ENER AKADEMİ tarafından ortaya satışa sunulan ücretli ve ücretsiz meslek içi eğitim kursları “Eğitim” olarak anılacaktır.

Madde 1.5 - İşbu sözleşme www.enerakademi.com sitesinin sahibi ENER AKADEMİ ile “www.enerakademi.com” sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

Madde 1.6 - İşbu “www.enerakademi.com” Üyelik Sözleşmesi, ”www.enerakademi.com” sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanma anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Madde 1.7 - Kullanıcı, “www.enerakademi.com” sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

Madde 2.1 - İşbu sözleşmenin konusu; “www.enerakademi.com” sitesinde sunulan ücretli ve ücretsiz eğitimlerin, bu eğitimlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

Madde 2.2 - Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve “www.enerakademi.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve eğitimlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Madde 2.3 - Kullanıcı ve ENER AKADEMİ, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Madde 3 - Eğitim ve Eğitimin Kapsamı

Madde 3.1 - “www.enerakademi.com” sitesinde sunulacak eğitimler, öncelik hukuk mesleği olmak üzere, farklı mesleklere ilişkin meslek içi gelişim kurslarını ifade etmektedir.

Madde 3.2 - ENER AKADEMİ, kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen eğitimlerle ilgili üstün faydayı edinebilmelerini sağlamak üzere, “www.enerakademi.com” sitesinin eğitimlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine site üzerinden “kullanıcı”lara duyurulur.

Madde 3.3 - “www.enerakademi.com” sitesi tarafından sunulan “eğitimler” ile ilgili yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

Madde 4 - Eğitimden Faydalanma Şartları

Madde 4.1 - Üyelik; "site" nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site" ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Madde 4.2 - "Site" ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2 maddesi uyarınca, “www.enerakademi.com” sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Madde 5 - Hak ve Yükümlülükler

Madde 5.1 - Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Madde 5.1.1 - "Kullanıcı"ların, “www.enerakademi.com” sitesi tarafından sunulan eğitimlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı"ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, “www.enerakademi.com” sitesinin sahibi ENER AKADEMİ’nin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Madde 5.1.2 - "Kullanıcı", ENER AKADEMİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları, veri tabanları, katalogları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “www.enerakademi.com” sitesi ve ENER AKADEMİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 5.1.3 - “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, “www.enerakademi.com” sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden, ENER AKADEMİ’nin ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Madde 5.2 – ENER AKADEMİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 5.2.1 - ENER AKADEMİ "site"de sunulan eğitimleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcı"lar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ENER AKADEMİ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır. "Kullanıcı"lar, ENER AKADEMİ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. Bu değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde ENER AKADEMİ tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

Madde 5.2.2 - ENER AKADEMİ ,“site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında ENER AKADEMİ’nın herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.

Madde 5.2.3 - ENER AKADEMİ "site"de yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Madde 5.2.4 - ENER AKADEMİ "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren "kullanıcı"nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

Madde 6 - Diğer Hükümler

Madde 6.1 - Fikri Mülkiyet Hakları

Madde 6.1.1 - “www.enerakademi.com” sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (“www.enerakademi.com” telif haklarına tabi çalışmalar) ENER AKADEMİ’ye ait olarak kullanılmaktadır. "Kullanıcı"lar, “www.enerakademi.com” sitesindeki mal ve eğitimleri, siteye ilişkin bilgileri ve ENER AKADEMİ‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının “www.enerakademi.com” sitesinde sunulan eğitimlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

Madde 6.1.2 – ENER AKADEMİ’nin “www.enerakademi.com” eğitimleri, “www.enerakademi.com” bilgileri, “www.enerakademi.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “www.enerakademi.com” ticari markaları, “www.enerakademi.com” ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Madde 6.2 - Sözleşme Değişiklikleri

Madde 6.2.1 – ENER AKADEMİ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Madde 6.2.2 - İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Madde 6.3 - Mücbir Sebepler

Madde 6.3.1 - Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, ENER AKADEMİ tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

Madde 6.3.2 - "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, pandemik hastalıklar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ENER AKADEMİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 6.4 - Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve İSTANBUL Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 6.5 - Sözleşmenin Feshi

Madde 6.5.1 - İşbu sözleşme "kullanıcı", "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Madde 6.5.2 – ENER AKADEMİ, "kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve eğitimlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle ENER AKADEMİ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Madde 6.5.2.a - "Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Madde 6.5.2.b - "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

Madde 6.5.2.c - “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

Madde 6.5.2.d - “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları www.enerakademi.com adresindeki alışverişlerde bulunması. "Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitede satışa sunulan eğitimlerinden faydalanırken ve sitede satışa sunulan eğitimlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.